• കുറിച്ച്

2008 ൽ സ്ഥാപിതമായ സ്മിഡ ഓട്ടോമേഷൻ സൊല്യൂഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ആർ & ഡി, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, സെയിൽസ്, കൂടാതെ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൈടെക് കമ്പനിയാണ്. ചൈന, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ വ്യാപാരമുദ്ര രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്മിഡയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇറക്കുമതിക്കും കയറ്റുമതിക്കും സ്വതന്ത്രമായി ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ടീമിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പത്ത് വർഷത്തിലധികം വ്യവസായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൗത്യം ഒഴിവാക്കിയത് ഡിസൈൻ സത്യസന്ധവുമായ മനുഫച്തുരിന്ഗ̂ തത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു നല്ല ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മാതാവ് ആകുവാൻ, വിജയം-വിജയം സഹകരണവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളോടും കൂടി, ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുസ്ഥിര സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക